Die

Bruno-Tesch-Gesamtschule

lebt:

Das fordern wir!

 

Bruno-Tesch-Gesamtschule- nformasyonu

Bruno-T esch-Gesamtschule Ortaokulu, Altona-Altstadt (AltÏ nova) merkezinde 5-10. sÏ nÏ fa kadar devam eden bütün öÈ rencilere Haupt-, Real- Gymnasium-Oberstufenabschluss diplomasÏ alma olanaÈ Ï na kavuê turabilecek tek okuldur.

Okul Senatörünün PlanÏ :

BTG yaklaê Ï k 400 öÈ rencisiyle büyük bir orta öÈ renim okuludur. Ancak bu sayÏ okul senatörüne yetmiyor ve kapatÏ lmak isteniyor. Çünkü okul statüsüne göre bu okul her yÏ l 3 ê ubeli sürmesi gerekir, yani paralel a,b,c sÏ nÏ flarÏ oluê malÏ dÏ r. Bu yÏ l iki kez yalnÏ z tÏ ka basa dolu iki sÏ nÏ f oluê tu. Bu da yeterli olabilir aslÏ nda, okul yasasÏ na göre okul senatörü hanÏ m buna yetki çÏ karabilir. Çünkü okula ulaê Ï m kolaylÏ È Ï ve idari bölge söz konusudur. Gerçi her ê ey politika demektir ama, bu da politik bir karar olduÈ u için, anababalarÏ n da söyliyecek bir sözü olmalÏ dÏ r. Altona-Altstadt (AltÏ nova) dan kÏ sÏ ntÏ yapÏ lmamalÏ dÏ r. Özellikle CanlÏ ve sevimli olan bu semtte oturanlar bunun bilincinde olduÈ u gibi sadece olumlu yönlrinden yararlanmÏ yor, oturum, yerleê me sÏ klÏ È Ï yüzünden güçlüÈ e ve esnaflÏ k durumundan kaynaklanan hendikepleri, dezavantajlarÏ da sineye çekmek zorunda kalmaktadÏ r. BunlarÏ 3 örnekle sÏ ralÏ yabiliriz.

  1. Altona-Altstadt (AltÏ nova)da dar bir alan içerisinde yoÈ un bir kalabalÏ k yaê amaktadÏ r. statistiÈ e göre 1996da buradaki 2.797 km2 lik toplam alanda 28.999 kiê i oturmakta, yani Hamburg nüfusunun % 1,7si Hamburg yerleê im alanÏ nÏ n % 0,4 ünü oluê turan bu semtte oturmaktadÏ r.
  2. Kiê i baê Ï na burada düê en m2 sayÏ sÏ AltonanÏ n baê ka semtine göre, adam baê Ï na düê en m2 sayÏ sÏ ndan 5m2 daha azdÏ r.
  3. 15 ve 65 yaê larÏ arasÏ ndaki nüfusten, çalÏ ê abilenlerin içinden 1998deki iê sizlerin sayÏ sÏ %10,7 dir. Bu da Hamburg genelinde % 7,9u oluê turmakta ve her dokuz kiê iden biri iê sizdir. Böylece Altonada bu sayÏ üçte bir oranÏ nda, Hamburg genel ortalamasÏ ndan fazladÏ r.

Hamburgta 30 dan fazla semtin kendi Gesamtschule - Ortaokulu vardÏ r.Aksine politik olarak da desteklenmesi gereken böylesi bir semtin itirazsÏ z kÏ sÏ tlamaya tabi tutularak, özellikle Gesamtschule- Ortaokulunun kapatÏ lmasÏ kabul edilemez.

 

Çeviren : Gassan HaytaoÈ lu Aile Terapisti, Türkçe ÖÈ retmeni

 

 

Zurück zur vorigen Seite

Zurück zur Anfangsseite